Hyundai Elantra Petrol (2005 - 2010)

Vehicle details

 Hyundai
 Elantra
 2005
 n/a
 n/a
 Medium
 n/a
 Petrol
 n/a
 1.6L
 n/a
 n/a
 n/a
 n/a
 n/a
 n/a
 n/a
 n/a
 Euro 4
 n/a
 n/a
 n/a g/km
 n/a
 n/a
 n/a
 2011
 1.6 (1599, 77)
 Moderate
 n/a
 n/a
 Moderate
 M1
 4